PBK Enskede

Villkor för användande

Översättning av nedanstående ’Terms and Conditions’ till svenska med hjälp av Google Translate:

1. Introduktion
Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner relaterade till våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal som rör din relation med oss eller produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i tilläggsavtalen strider mot någon bestämmelse i dessa villkor, kommer bestämmelserna i dessa tilläggsavtal att gälla och ha företräde.
2. Bindande
Genom att registrera dig på, få tillgång till eller på annat sätt använda denna webbplats samtycker du härmed till att vara bunden av dessa villkor som anges nedan. Enbart användningen av denna webbplats innebär kännedom om och godkännande av dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen samtycka till det.
3. Elektronisk kommunikation
Genom att använda denna webbplats eller kommunicera med oss på elektronisk väg samtycker du till och bekräftar att vi kan kommunicera med dig elektroniskt på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav, inklusive men inte begränsat till kravet att sådan kommunikation ska vara skriftlig.
4. Immateriella
Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och de data, information och andra resurser som visas av eller är tillgängliga på webbplatsen.
4.1 Alla rättigheter är förbehållna
Om inte specifikt innehåll dikterar något annat, beviljas du inte en licens eller någon annan rättighet enligt upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att du inte kommer att använda, kopiera, reproducera, utföra, visa, distribuera, bädda in i något elektroniskt medium, ändra, bakåtkompilera, dekompilera, överföra, ladda ner, överföra, tjäna pengar på, sälja, marknadsföra eller kommersialisera några resurser på denna webbplats i någon form, utan vårt skriftliga tillstånd i förväg, förutom och endast i den mån annat föreskrivs i bestämmelser i tvingande lag (t.ex. rätten att citera).
5. Tredje parts egendom
Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller andra referenser till andra parters webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som länkas till från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska omfattas av de tillämpliga villkoren för dessa tredje parter. Åsikter som uttrycks eller material som visas på dessa webbplatser delas eller stöds inte nödvändigtvis av oss.
Vi kommer inte att vara ansvariga för någon sekretesspraxis eller innehåll på dessa webbplatser. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och eventuella relaterade tjänster från tredje part. Vi tar inget ansvar för förlust eller skada på något sätt, oavsett orsak, till följd av att du lämnar ut personlig information till tredje part.
6. Ansvarsfull användning
Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att endast använda den för de ändamål som är avsedda och tillåtna enligt dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss och tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterad onlinepraxis och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller våra tjänster för att använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplat till) skadlig programvara; använda data som samlats in från vår webbplats för någon direktmarknadsföringsaktivitet, eller genomföra någon systematisk eller automatiserad datainsamlingsaktiviteter på eller i samband med vår webbplats.
Det är strängt förbjudet att delta i någon aktivitet som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller som stör webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller tillgänglighet.
7. Inlämning av idé
Skicka inte in några idéer, uppfinningar, författarskap eller annan information som kan betraktas som din egen immateriella egendom som du vill presentera för oss, såvida vi inte först har undertecknat ett avtal om immateriella rättigheter eller ett sekretessavtal. Om du avslöjar det för oss utan ett sådant skriftligt avtal, ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i befintliga eller framtida medier.
8. Upphörande av användning
Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta åtkomsten till, tillfälligt eller permanent, webbplatsen eller någon tjänst på den. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, avstängning eller upphörande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du kommer inte att ha rätt till någon ersättning eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller innehåll som du har bidragit med eller har kommit att förlita dig på, går förlorade permanent. Du får inte kringgå eller kringgå, eller försöka kringgå eller kringgå, några åtkomstbegränsande åtgärder på vår webbplats.
9. Garantier och ansvar
Ingenting i detta avsnitt kommer att begränsa eller utesluta någon garanti som är underförstådd i lag och som det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgång” och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om innehållets tillgänglighet, riktighet eller fullständighet. Vi lämnar inga garantier för att:
– denna webbplats eller vårt innehåll kommer att uppfylla dina krav;
– denna webbplats kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, snabb, säker eller felfri basis.
Ingenting på denna webbplats utgör eller är avsett att utgöra juridisk, ekonomisk eller medicinsk rådgivning av något slag. Om du behöver råd bör du rådfråga en lämplig fackman.

Följande bestämmelser i detta avsnitt kommer att gälla i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och kommer inte att begränsa eller utesluta vårt ansvar med avseende på något som det skulle vara olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar. Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador (inklusive skador för förlust av vinst eller intäkt, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som du eller någon tredje part ådrar dig till följd av din åtkomst till eller användning av vår webbplats.
Förutom i den mån något ytterligare avtal uttryckligen anger något annat, vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår på grund av eller i samband med webbplatsen eller några produkter och tjänster som marknadsförs eller säljs via webbplatsen, oavsett vilken form av rättslig åtgärd som medför ansvar (oavsett om det gäller kontrakt, rättvisa, vårdslöshet, avsiktligt beteende, skadestånd eller på annat sätt) kommer att begränsas till det totala pris som du betalade till oss för att köpa sådana produkter eller tjänster eller använda webbplatsen. En sådan begränsning kommer att gälla sammantaget för alla dina anspråk, åtgärder och orsaker till talan av alla slag och natur.

10. Sekretess
För att få tillgång till vår webbplats och/eller våra tjänster kan du behöva lämna viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du samtycker till att all information du tillhandahåller alltid kommer att vara korrekt, korrekt och uppdaterad. Vi har utvecklat en policy för att ta itu med eventuella integritetsproblem som du kan ha. För mer information, se vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.
11. Exportrestriktioner/efterlevnad av lagstiftning

Åtkomst till webbplatsen från territorier eller länder där innehållet eller köp av de produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med Sveriges exportlagar och förordningar.

12. Överlåtelse
Du får inte överlåta, överföra eller lägga ut någon av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Varje påstådd överlåtelse i strid med detta avsnitt kommer att vara ogiltig.
13. Brott mot dessa villkor
Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att tillfälligt eller permanent stänga av din åtkomst till webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen, och/eller inleda rättsliga åtgärder mot dig.
14. Force majeure
Med undantag för skyldigheter att betala pengar enligt detta avtal kommer ingen försening, underlåtenhet eller underlåtenhet av någon av parterna att utföra eller iaktta någon av sina skyldigheter enligt detta avtal att anses vara ett brott mot dessa villkor om och så länge som sådan försening, underlåtenhet eller underlåtenhet uppstår av någon orsak som ligger utanför den partens rimliga kontroll.
15. Skadeersättning
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och utgifter som rör din överträdelse av dessa villkor och tillämpliga lagar, inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter. Du ska omgående ersätta oss för våra skador, förluster, kostnader och utgifter i samband med eller till följd av sådana anspråk.
16. Avstående
Underlåtenhet att verkställa någon av de bestämmelser som anges i dessa villkor och något avtal, eller underlåtenhet att utnyttja någon möjlighet att säga upp, ska inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser och ska inte påverka giltigheten av dessa villkor eller av något avtal eller någon del därav, eller rätten att därefter genomdriva varje bestämmelse.
17. Språk
Dessa villkor kommer att tolkas uteslutande på svenska. Alla meddelanden och all korrespondens kommer uteslutande att skrivas på det språket.
18. Hela avtalet
Dessa villkor, tillsammans med vår integritetspolicy och cookiepolicy, utgör hela avtalet mellan dig och Anders Lexell i samband med din användning av denna webbplats.
19. Uppdatering av dessa villkor
Vi kan komma att uppdatera dessa villkor från tid till annan. Det är din skyldighet att regelbundet kontrollera dessa villkor för ändringar eller uppdateringar. Det datum som anges i början av dessa villkor är det senaste revisionsdatumet. Ändringar av dessa villkor kommer att träda i kraft när sådana ändringar publiceras på denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att ändringar eller uppdateringar har publicerats kommer att betraktas som ett meddelande om ditt godkännande att följa och vara bunden av dessa villkor.
20. Val av lag och jurisdiktion
Dessa villkor ska regleras av svensk lag. Eventuella tvister som rör dessa villkor ska vara föremål för svensk domstol. Om någon del eller bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller annan myndighet befinns vara ogiltig och/eller omöjlig att verkställa enligt tillämplig lag, kommer sådan del eller bestämmelse att ändras, raderas och/eller verkställas i största möjliga utsträckning för att verkställa avsikten med dessa villkor. Övriga bestämmelser påverkas inte.
21. Kontaktuppgifter
Denna webbplats ägs och drivs av Anders Lexell. Du kan kontakta oss angående dessa villkor genom att skriva eller skicka e-post till oss på följande adress: lexell.anders@gmail.com, Fiskmyrevägen 28A c/o Leijon, 134 63 INGARÖ
22. Ladda ner
Du kan också ladda ner våra villkor som PDF.

 

The Terms and Conditions were last updated on maj 26, 2023

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 All the rights are reserved

Unless specific content dictates otherwise, you are not granted a license or any other right under Copyright, Trademark, Patent, or other Intellectual Property Rights. This means that you will not use, copy, reproduce, perform, display, distribute, embed into any electronic medium, alter, reverse engineer, decompile, transfer, download, transmit, monetize, sell, market, or commercialize any resources on this website in any form, without our prior written permission, except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote).

5. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

6. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

7. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

8. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

9. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our content will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

10. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We have developed a policy to address any privacy concerns you may have. For more information, please see our Privacy Statement and our Cookie Policy.

11. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Sweden.

12. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

13. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

14. Force majeure

Except for obligations to pay money hereunder, no delay, failure or omission by either party to carry out or observe any of its obligations hereunder will be deemed to be a breach of these Terms and conditions if and for as long as such delay, failure or omission arises from any cause beyond the reasonable control of that party.

15. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

16. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

17. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Swedish. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

18. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and Anders Lexell in relation to your use of this website.

19. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

20. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Sweden. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Sweden. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

21. Contact information

This website is owned and operated by Anders Lexell.

You may contact us regarding these Terms and Conditions by writing or emailing us at the following address: lexell.anders@gmail.com
Fiskmyrevägen 28A c/o Leijon, 134 63 INGARÖ

22. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.